Sat10.17 Sun10.18 Mon10.19 Tue10.20 Wed10.21 Thu10.22 Fri10.23 Sat10.24
Rhythm55 Studio55 Alkhobar Rasha / Suha G 10:00 AM 55 min
 
Rhythm55 Studio55 Alkhobar Rasha 5:00 PM 55 min
 
Rhythm55 Studio55 Jeddah Lujain 12:00 PM 55 min
 
Rhythm55 Studio55 Alkhobar Rasha 9:00 AM 55 min
Rhythm55 Studio55 Alkhobar Evren 5:00 PM 55 min
Rhythm55 Studio55 Jeddah Fatima Batook 6:30 PM 55 min
 
Rhythm55 W Studio55 Alkhobar Suha G 6:00 PM 55 min
 
   
Rhythm55 W Studio55 Alkhobar Fatema baghdadi / Suha G 10:00 AM 55 min